Informace pro veřejnostTísňová čísla

Hlášení pálení klestí.


112 telefonní centrum tísňového volání
150 Hasičský záchranný sbor
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

Pálení klestí je nutno vždy ohlásit na operační středisko hasičů a to pomocí aplikace: https://paleni.izscr.cz/
Rovněž lze takto nahlásit i ihňostroj.

Dbejte rovněž na bezpečnost při pálení:
(pálení je nutno vždy nějakým způsobem zajistit, např:)
- ručním nářadím
- blízkým zdrojem vody (potok, rybník)
- hasícím přístrojem
- asistencí jednotky doborovolných hasičů (u nás je kontaktní osobou velitel jedotky či preventista)

Pro hlášení pálení NEPOUŽÍVEJTE nepoužívejte tísňové linky. Děkujeme.
Vypalování travních porostů je zakázáno.


Co dělat při požáru

Co dělat při povodni


* vždy se snažte zachovat klid a jednejte s rozmyslem.
* jste-li svědkem mimořádné události nebo zpozorujete-li vznikající nebezpečí, neprodleně informujte odpovědné orgány. Na včasnosti informace je závislé řešení mimořádné události a zmírnění jejich důsledků.
* předejte informaci na kterékoliv z těchto tísňových čísel:

150, 112 - hasičský záchranný sbor tísňová linka
155 - zdravotnická záchranná služba tísňová linka
158 - policie ČR tísňová linka

V informaci uveďte:

- co, kde a kdy se stalo
- počet postižených případně druh zranění
- jméno a tel. číslo volajícího

* respektujte houkání sirén a následně podávané informace místním rozhlasem a rozhlasovým zařízením na vozidle.
* na hrozící nebezpečí budete upozorněni všemi dostupnými a v dané situaci nejvhodnějšími prostředky.
* všemi dostupnými prostředky varujte ostatní ohrožené osoby.
* chraňte sebe a podle svých možností a schopností pomozte ochránit i další osoby, zejména děti, staré a nemocné lidi.
* nejste-li schopni pomoci opusťte ohrožený prostor, abyste nepřekáželi záchranným složkám v práci a sebe nevystavovali nebezpečí.
* bezpodmínečně uposlechněte pokynů příslušníků zasahujících složek.
* budete-li požádáni záchrannými složkami o pomoc, je vaší povinností tuto pomoc poskytnout.
* jako účastníci silničního provozu udělejte vše pro rychlý a bezpečný průjezd záchranných složek. Porušením tohoto ustanovení pravidel silničního provozu jsou ohroženy životy zachraňovaných osob, pracovníků záchranných složek a také život váš.

Zásady chování při požáru

* zjistěte, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby, pokud ano, vyveďte je na bezpečné místo
* nemůžete-li dostupnými prostředky požár lokalizovat, zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, vezměte nejnutnějsí věci (peníze, léky, doklady, apod.) a ohrožený prostor co nejrychleji opusťte
* neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje, kouř naopak
* vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby, apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky
* nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny
* z blízkosti požáru odvezte vozidlo, aby nepřekáželo záchranným složkám, případně nebylo poškozeno
* při požáru v domě s více byty je třeba, aby majitelé ostatních bytů byli k dispozici pro případ nutné prohlídky, zda nedochází k šíření požáru

* PŘEMÝŠLEJTE - klidně a bez paniky
* POSLOUCHEJTE - sdělovací prostředky a pokyny záchranářů
* PODÁVEJTE INFORMACE - při zásahu informujte záchranáře, poté varujte další ohrožené osoby přesně podle pokynů záchranářů
* POMÁHEJTE - především dětem, starým a nemocným lidem

Před povodní
* informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
* připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
* připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny.
* vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci, připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.

Při povodni

* na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění domu (bytu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

Po povodni

* nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou nenarušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
* zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
* informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
* kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost v pojišťovně, vyhotovte soupis škod.


Zvuky sirény


Málokdo ví, že zvuk sirény je rozdělen do tří kategorii. Každá kategorie znamená něco jiného a pro někoho jiného. První kategorie je nepřerušovaný dlouhý tón v délce 2 minut znamená zkoušku sirény (každou první středu v měsíci), druhou kategorii je přerušovaný tón v délce 1 minuty znamená požární poplach (svolávání jednotek požární ochrany) a třetí kategorii je kolísavý tón v délce 2,5 minuty znamená všeobecná výstraha.