Vypalování travnatého porostu
Napsal uživatel David Plechac   
Sobota, 31 Červenec 2010 23:27

Nebezpečí jarních požárů je ze strany veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Rychlý nástup jara láká zahrádkáře, chataře a chalupáře k jarnímu úklidu, a tím vzniká i nebezpečí těchto jarních požárů. Hasiči proto varují před nebezpečím jarního spalování suché trávy, listí a větví z prořezaných stromků. Každoročně řešíme řadu požárů vzniklých nedbalostí při neopatrném spalování biologického odpadu, kdy se požár vlivem větru rozšíří do okolí a napáchá nemalé škody.

Zákon navíc zakazuje plošné vypalování porostů, za jehož porušení udělují hasiči pokuty. Je proto vhodné využívat organizovaných akcí v zahrádkářských nebo chatových oblastech ke svozu biologického odpadu, čímž odpadá celá řada problémů. Kde není možné takových akcí využít, tak vždy doporučujeme myslet na vhodnou prevenci, dostatečně se na spalování odpadu připravit, zajistit si jednoduché hasební prostředky a mobilní telefon pro případné přivolání pomoci nebo hasičů

Důležité rady a informace:
k nejčastějším příčinám vzniku těchto požárů patří nedbalost při zacházení s otevřeným ohněm, pálení zbytků staré trávy, listí a klestu při předjarní přípravě zahrádek a porušování zákazu plošného vypalování travních porostů. Přestože u spálené trávy obvykle nelze vyčíslit škodu, oheň se ve větru rychle šíří a může zasáhnout také les, zahradní chatku nebo bytovou zástavbu, a požár pak může ohrozit i lidské zdraví a životy. Kromě rizika zranění a ztrát na majetku má vypalování také ekologické dopady při úhynu živočichů v travnatých plochách.

Plošné vypalování porostů zákon o požární ochraně nedovoluje a porušení zákazu trestá u fyzických osob pokutami až do 25 tisíc korun a u právnických osob postihem až do 500 tisíc korun. Přestože pálení shrabané trávy, listí či klestu zákon výslovně nezakazuje, i na tuto činnost platí určitá pravidla a omezení. Např. pálení většího množství je třeba předem hlásit operačnímu středisku příslušného územního odboru HZS v okresním městě a v některých městech a obcích lze hromady listí na zahrádkách pálit jen v určitých dnech nebo hodinách. I v takových případech je však třeba oheň hlídat a bránit jeho rozšíření do okolí.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je tedy nutné, se zřetelem na rozsah pálení, předem stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a tato opatření rovněž ohlásit operačnímu středisku HZS, které může stanovit další podmínky, popřípadě může takovou činnost zakázat. Zásady požární bezpečnosti musí podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně dodržovat nejen podnikající subjekty, ale také občané!

Základní a obecně prospěšná pravidla pro pálení klestu a biologického odpadu:
- Při ohlašování každého pálení na operační středisko HZS uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na ni (nejčastěji mobilní telefon),
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů.

Tato základní pravidla požární ochrany musí být dodržována i při spalování jiných materiálů, které však navíc musí být v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Říjen 2010 20:41