Druhy zásahů
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 25 Leden 2010 19:29

Požár:
každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách.Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Dopravní nehoda:
zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.

Práce na vodě:
zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.).

Olejová havárie:
zásah převážně k omezení úniku a jeho rozsahu výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje) zejména do vod nebo zamezení ohrožení vod nebo vodních zdrojů ropnými produkty. Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda

Čerpání vody:
zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostor.

Únik látek:
Zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) mimo ropných produktů.

Technologická pomoc:
Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu podniků.

Technická pomoc:
zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo technologický provoz podniků. Jedná se o pomoc technikou jednotek HZS:
# vyproštění osob z výtahu
# nouzové otevření bytu
# odstranění překážek z komunikací nebo jiných prostor
# otevírání uzamčených prostorů
# likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů
# odvětrání prostor
# záchranu osob a zvířat
# uzavírání vody
# navážení vody
# asistence při hledání bomby
# provizorní nebo jiné opravy
# vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě)
# měření koncentrací nebo radiace

Jiný technický zásah:
činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

Planý poplach:
činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily.

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Říjen 2010 20:37